PARTNERZYProgram kursów


Kurs A1 (60 godzin)

Wymagania wstępne: --------

Program kursu

Tematy

1. Wprowadzenie: podstawowe informacje o języku chińskim, zasady wymowy standardowej odmiany języka chińskiego, zasady stosowania pinyinu, podstawowe informacje o piśmie chińskim, zasady pisania znaków chińskich

2. Wzajemne poznanie

3. Przypadkowe spotkanie

4. Krewni i przyjaciele

5. Praca, nauka

6. Kontaktowanie się ze znajomymi

7. Moja rodzina

8. Wiek

9. Umiejętności

10. Hobby

11. Plan dnia

12. Mój pokój

13. Poruszanie się po mieście

14. Pogoda

15. Zakupy


Zagadnienia z zakresu fonetyki

- zasady wymowy

- podstawowe zasady stosowania chińskiego alfabetu fonetycznego pinyin


Słownictwo

- ok. 300 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych


Zagadnienia gramatyczne

- szyk zdania chińskiego,

- podstawowe modele zdań: zdania z orzeczeniem czasownikowym, zdania z orzeczeniem przymiotnikowym, zdania z orzeczeniem nominalnym, konstrukcje teleskopowe, zdania egzystencjalne, zdania z serią konstrukcji werbalnych,

- zdania przeczące z i ,

- pytania o rozstrzygnięcie z partykułą ,

- pytania o uzupełnienie z zaimkami pytajnymi 谁, 哪,哪儿,什么,多少,几,怎么,怎么样,

- pytania typu A A ,V V oraz pytania z 是不是,

- pytania typu „podmiot + partykuła 呢”,

- pytania typu „+ przymiotnik”,

- zdania rozkazujące (w tym zdania z ),

- zdania z ,

- zdania z ,

- konstrukcja 是 … 的, podkreślająca czas, miejsce i sposób wykonania czynności,

- konstrukcja 在… 呢,

- frazy temporalne oznaczające moment w czasie (stosowane w funkcji okolicznika),

- zaimki osobowe 我,你,他,她,我们,你们,他们,她们,您

- zaimki wskazujące 这,这儿, 那, 那儿,

- liczebniki 0-100,

- klasyfikatory 个,口,张,把,

- frazy typu liczebnik-klasyfikator oraz zaimek wskazujący-klasyfikator,

- forma 一些,

- podstawowe przysłówki stopnia (很,太,非常,特别),

- przysłówki zakresu i,

- podstawowe lokalizatory (里,上,下,前面,后面),

- frazy miejscowe (z lokalizatorami),

- spójnik łączący zaimki, rzeczowniki lub frazy rzeczownikowe,

- przyimek ,

- fraza przyimkowa zw funkcji okolicznika,

- czasowniki kierunkowe i,

- czasowniki modalne 会, 能, 可以,想, 要,

- partykuła strukturalna we frazie determinacyjnej,

- partykuły modalne 了,吗,呢


Wiedza o piśmie

- podstawowe rodzaje kresek, z których zbudowane są znaki chińskie,

- kolejność stawiania kresek


Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:


- powtórzyć za lektorem wyraz lub krótką frazę poprawnie wymawiając tony,

- czytać wyrazy, zdania i krótkie teksty zapisane pinyinem,

- zapisywać pinyinem krótkie wypowiedzi,


- rozumieć i poprawnie stosować najbardziej podstawowe słownictwo (ok. 300 słów) używane w różnych sytuacjach komunikacyjnych,


- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkaną osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- krótko przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- w kilku prostych zdaniach opisać swoją rodzinę,

- krótko przedstawić swoje hobby i umiejętności,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- w kilku prostych zdaniach przestawić plan dnia, nazwać najczęściej wykonywane czynności,

- w kilku prostych zdaniach opisać pokój podając lokalizację znajdujących się w nim mebli,

- podać krótkie informacje na temat pogody,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- podać czas (datę, dzień tygodnia, godzinę),

- zapytać o cenę, wielkość,

- zapytać o drogę,

- zapytać o liczbę,

- wyrazić stosunki ilościowe,

- w prostych słowach wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie,

- rozpoznawać ok. 100 najczęściej spotykanych znaków chińskich,

- przepisywać znaki chińskie stawiając kreski w poprawnej kolejności,

- samodzielnie napisać wybrane znaki chińskie,

- wypełnić kwestionariusz osobowy wpisując swoje dane.powrót do góry

Kurs A2 (60 godzin)

Wymagania wstępne: znajomość materiału realizowanego na kursie A1 lub certyfikat HSK - poziom I


Program kursu


Tematy

1. Moi przyjaciele

2. Poranek

3. Na uczelni

4. W biurze

5. Czas wolny

6. W kampusie uniwersyteckim

7. W klubie karaoke

8. Sport

9. W restauracji

10. W kuchni

11. Wizyta gości

12. Na targu

13. W aptece

14. Plany podróży

15. Moje książki

Zagadnienia z zakresu fonetyki

- modyfikacje tonu trzeciego,

- wymowa wyrazów oraz (modyfikacje tonów)


Słownictwo

- ok. 400 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych


Zagadnienia gramatyczne

- szyk zdania chińskiego,

- porządek elementów pełniących funkcję przydawki,

- porządek elementów pełniących funkcję okolicznika (frazy oznaczające czas i miejsce),

- zdania z orzeczeniem w formie frazy podmiotowo-orzeczeniowej,

- pytania o rozstrzygnięcie z partykułą,

- pytania o uzupełnienie z 为什么,

- pytania o uzupełnienie z partykułą ,

- pytania typu „+ przymiotnik”,

- pytania z frazą 好吗?

- zdania rozkazujące z i不要 ,

- konstrukcja 是 … 的, podkreślająca czas, miejsce i sposób wykonania czynności,

- zdania z konstrukcją (快)要 … 了

- zdania z komplementem sposobu wyrażającym ocenę i sposób wykonania czynności,

- frazy temporalne oznaczające moment w czasie (stosowane w funkcji okolicznika),

- frazy temporalne …以前, …以后 i …的时候,

- frazy temporalne oznaczające przedział czasu (stosowane w funkcji komplementu temporalnego w zdaniach bez dopełnienia),

- zaimek osobowy 大家,

- zaimek wskazujący ,

- liczebniki 0-1000,

- liczebnik ,

- liczebniki porządkowe,

- klasyfikatory nominalne(个,口,件,张,把,本, 只)i werbalne(次,下),

- klasyfikatory - jednostki wagi (斤,公斤),

- frazy typu liczebnik-klasyfikator werbalny,

- 一些 i 一点 (stosowane po przymiotnikach lub czasownikach),

- przysłówek stopnia最,

- przysłówki zakresu 都,只,一起,

- przysłówki temporalne 正在,已经,就,

- przysłówki modalne 也,还,真,

- przysłówek częstotliwości ,

- lokalizatory 左边,右边,外边 i旁边,

- spójniki因为…,所以… i 但是,

- przyimki 从,对,比,向,离 i frazy przyimkowe z tymi przyimkami w funkcji okolicznika,

- konstrukcja 从… 到… stosowana w odniesieniu do czasu,

- proste porównania z ,

- czasowniki kierunkowe进,出,

- czasownik modalny可能,

- partykuła strukturalna we frazie determinacyjnej,

- partykuła strukturalnaw komplementach sposobu,

- partykuła modalna,

- partykuła aspektualna w zdaniach o strukturze: „czasownik ++ fraza liczebnik-klasyfikator” oraz „ czasownik ++ dopełnienie + + …”,

- partykuły aspektualne 着,过


Wiedza o piśmie

- sposób liczenia kresek w znakach,

- najczęściej spotykane klucze,

- wyszukiwanie w słowniku nieznanych znaków (wg kluczy i wg liczby kresek).


Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:


- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkaną osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- opisać swoją rodzinę,

- krótko scharakteryzować osobę, opisać jej wygląd zewnętrzny,

- porównać dwie osoby (wiek, wzrost),

- przedstawić swoje hobby i umiejętności,

- opowiedzieć o ulubionych rozrywkach i miejscach spędzania wolnego czasu,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- zaprosić gości na urodziny,

- umówić się na spotkanie w określonym miejscu i czasie,

- w kilku prostych zdaniach przestawić plan dnia, nazwać czynności wykonywane codziennie,

- nazwać czynności wykonywane na uczelni (przez studentów i nauczycieli) oraz w biurze,

- wypowiadać się o czynnościach mających miejsce w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- w kilku prostych zdaniach opisać pokój podając lokalizację znajdujących się w nim sprzętów, opisać klasę i biuro,

- zapytać o inne osoby (znajome i nieznajome),

- zapytać o ciekawe miejsca, dobre lokale, itp.

- krótko scharakteryzować przedmiot podając jego wielkość i kolor,

- wymienić ulubione dyscypliny sportu,

- zamówić potrawy w restauracji, porozmawiać na temat ich smaku,

- zrobić zakupy na targu owocowo-warzywnym,

- targować się,

- poinformować o problemie zdrowotnym (wybrane objawy),

- zrozumieć instrukcję stosowania leków,

- podać krótkie informacje na temat pogody,

- zapytać o drogę,

- podać krótki opis drogi uwzględniający korzystanie z komunikacji miejskiej,

- krótko przedstawić plan podróży,

- podać czas (datę, dzień tygodnia, godzinę),

- zapytać o cenę, wielkość, rozmiar,

- wyrazić stosunki ilościowe, zapytać o liczbę,

- w prostych słowach wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie,

- zgłosić propozycję,

- zapytać o powód,

- podać powód, przyczynę czegoś, wyjaśnić coś,

- wyrazić ocenę,

- zapytać o czyjś pogląd i wyrazić swój pogląd na określony temat,

- przytoczyć cudzą wypowiedź stosując mowę zależną,

- policzyć kreski w znaku,

- rozpoznawać ok. 300 najczęściej spotykanych znaków chińskich,

- zapisać wybrane znaki chińskie,

- rozpoznawać najczęściej spotykane klucze,

- wyszukać w słowniku nieznany znak (wg kluczy i wg liczby kresek),

- wypełnić kwestionariusz osobowy wpisując swoje dane,

- odpowiedzieć pisemnie na podstawowe pytania dotyczące własnej osoby.powrót do góry

Kurs A3 (60 godzin)

Wymagania wstępne: znajomość materiału realizowanego na kursie A2 lub certyfikat HSK, poziom II


Program kursu


Tematy

1. Charakterystyka osoby - wygląd zewnętrzny

2. Charakterystyka osoby - cechy charakteru

3. Na zakupach - w sklepie odzieżowym i obuwniczym

4. Na zakupach - w sklepie spożywczym i hipermarkecie

5. Mój dom – dokładny opis domu/mieszkania

6. Wynajmowanie mieszkania

7. Prace domowe - sprzątanie

8. Podział obowiązków

9. Konflikty z sąsiadami – rozwiązywanie problemów

10. Problemy z funkcjonowaniem urządzeń, naprawy, reklamacje

11. Kuchnia polska i kuchnia chińska

12. Ulubione dania - proste przepisy kulinarne

13. Spędzanie wolnego czasu – TV

14. Spędzanie wolnego czasu - w pubie z przyjaciółmi

15. Rekreacja - poranek w parku


Zagadnienia z zakresu fonetyki

- wymowa wyrazów z sufiksem ,

- intonacja


Słownictwo

- ok. 400 wyrazów i zwrotów powszechnie stosowanych w codziennych dialogach,

- znaczenie wyrazu w kontekście


Zagadnienia gramatyczne

- szyk wyrazów w zdaniu chińskim,

- porządek elementów pełniących funkcję okolicznika (okoliczniki opisowe i nieopisowe),

- konstrukcje teleskopowe,

- zdania egzystencjalne z 有,是 i innymi czasownikami,

- zdania z serią konstrukcji werbalnych (mówiących o celu, sposobie wykonania czynności, a także o narzędziu służącym do wykonania czynności),

- zdania z dwoma dopełnieniami,

- zdania z ,

- komplementy rezultatywne w postaci frazy przyimkowej,

- komplementy rezultatywne w postaci czasownika lub przymiotnika,

- komplementy kierunkowe proste,

- komplementy sposobu wyrażające ocenę i sposób wykonania czynności,

- komplementy sposobu odnoszące się do przedmiotu czynności,

- komplementy stopnia bez ,

- pytania typu V V ,

- pytania alternatywne z 还是,

- pytania z frazami怎么样?, 可以吗?,好吗?,行吗?

- zdania z konstrukcją 在… 呢,

- zaimek osobowy 自己,

- zaimki wskazujące 这么,那么,

- wyrażanie wielkości przybliżonych (liczebnik +) ,

- liczebniki porządkowe,

- klasyfikatory nominalne (个,口,件,张,把,本,只,双,条,层, 钟,些)i werbalne(次,下)

- klasyfikatory tymczasowe (盒、包、瓶)

- frazy 一些,一点 (stosowane po przymiotnikach lub czasownikach),

- klasyfikatory - jednostki miary i wagi (米, 克),

- przysłówki 一定,必须,

- przysłówki stopnia 更,越,特别,极,

- przysłówek zakresu一共,

- przysłówki temporalne先,才,一直,

- przysłówek modalny 当然,

- przysłówki częstotliwości 再,经常,

- spójniki 然后,一边,或者,

- przyimki往,跟,给,除了,把 , a także frazy przyimkowe z tymi przyimkami,

- konstrukcja 从… 到… (stosowana w odniesieniu do czasu i przestrzeni),

- porównania z ,

- zdania wyrażające identyczność (z konstrukcją /和 … 一样),

- czasowniki modalne应该,愿意,

- zasady reduplikacji czasowników jednosylabowych,

- partykuła strukturalna we frazie determinacyjnej,

- partykuła strukturalnaw komplementach sposobu,

- partykuła strukturalna ,

- fraza z ,

- partykuły modalne 了,吗,呢,吧,

- partykuła modalnaw konstrukcji: liczebnik + klasyfikator nominalny +,

- partykuła modalna wyrażającą zmianę (po elementach nominalnych i werbalnych),

- partykuła aspektualna (czasownik ++ fraza liczebnik-klasyfikator; czasownik ++ dopełnienie + + …)

- partykuły aspektualne 着,过,


Wiedza o piśmie

- klucze,

- znaczenie najczęściej występujących elementów znaków


Umiejętności

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:

- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić, złożyć życzenia, gratulacje,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny, życzenia, gratulacje,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkaną osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- krótko scharakteryzować osobę, opisać jej wygląd zewnętrzny, podać cechy charakteru,

- porównać dwie osoby (wiek, wzrost, uroda)

- opisać swoją rodzinę,

- opowiedzieć o swoim hobby i pochwalić się umiejętnościami,

- opowiedzieć o ulubionych rozrywkach i miejscach spędzania wolnego czasu,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- zaprosić gości na urodziny,

- umówić się na spotkanie w określonym miejscu i czasie,

- przestawić plan dnia, nazywać czynności wykonywane codziennie,

- nazywać niektóre czynności wykonywane na uczelni i w miejscu pracy,

- wypowiadać się o czynnościach mających miejsce w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- podać czas (datę, dzień tygodnia, godziny, kwadranse),

- opisać dom i jego otoczenie,

- opisać pokój i inne pomieszczenia podając lokalizację znajdujących się w nim mebli i sprzętów,

- przeprowadzić rozmowę o warunkach wynajęcia pokoju,

- zapytać o inne osoby (znajome i nieznajome),

- zdobyć informacje o dobrych lokalach rozrywkowych, itp.

- scharakteryzować przedmiot podając jego cechy,

- wymienić ulubione dyscypliny sportu,

- zamówić potrawy w restauracji,

- opowiedzieć o swoich ulubionych potrawach,

- porozmawiać o zwyczajach związanych z jedzeniem,

- zrobić zakupy na targu owocowo-warzywnym, w sklepie spożywczym i hipermarkecie, w sklepie odzieżowym i obuwniczym,

- targować się,

- złożyć skargę, reklamację,

- powiedzieć lekarzowi o samopoczuciu (wybrane objawy),

- zrozumieć instrukcję stosowania leków,

- podać informacje na temat pogody,

- zapytać o drogę,

- podać opis drogi uwzględniający korzystanie z komunikacji miejskiej,

- zapytać o cenę, wielkość, rozmiar,

- podać cenę,

- wyrazić stosunki ilościowe, zapytać o liczbę,

- wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie,

- zgłosić propozycję,

- zapytać o powód,

- podać powód, przyczynę czegoś, wyjaśnić coś,

- wyrazić ocenę,

- zapytać o czyjś pogląd i wyrazić swój pogląd na określony temat,

- tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne na omawiane tematy,

- dobierać materiał językowy do okoliczności,

- uwzględniać czynniki kulturowe,

- swobodnie posługiwać się chińskim alfabetem fonetycznym pinyin

- wyszukiwać w słowniku nieznane znaki (wg kluczy i wg liczby kresek).

powrót do góry

Kurs A4 (60 godzin)

Wymagania wstępne: znajomość materiału realizowanego na kursie A3


Program kursu


Tematy

1. Rekreacja - wycieczka do zoo

2. Przyjęcie urodzinowe - przygotowanie przyjęcia

3. Przyjęcie urodzinowe – zwyczaje związane z obchodzeniem urodzin

4. Na uczelni - przygotowanie do sesji

5. Pierwsza praca - rozmowa kwalifikacyjna

6. Wyjazd służbowy - w hotelu

7. Spotkanie biznesowe

8. U lekarza

9. W szpitalu

10. Cztery pory roku- charakterystyka pór roku

11. Klimat w Polsce i w Chinach

12. Wyjazd na wycieczkę - przygotowania do podróży

13. Podróż pociągiem i samolotem

14. Miasta w Chinach

15. Zwiedzanie miasta


Zagadnienia z zakresu fonetyki

- intonacja różnych rodzajów zdań


Słownictwo

- ok. 400 wyrazów i zwrotów powszechnie stosowanych w codziennych dialogach

- kolokacje


Zagadnienia gramatyczne

- szyk wyrazów w zdaniu chińskim,

- porządek elementów pełniących funkcję przydawki (przydawka opisowa i wyodrębniająca),

- porządek elementów pełniących funkcję okolicznika,

- pytania retoryczne,

- zdania z ,

- komplementy rezultatywne w postaci czasownika lub przymiotnika,

- komplementy kierunkowe złożone,

- komplementy stopnia z ,

- zdania wykrzyknikowe z 太,真,多么 (多),极了,

- zdania z konstrukcją (快)要 … 了

- zaimek osobowy 别人,

- liczebniki pow. 1000,

- zaimek其他,

- wielkości przybliżone (frazy składające się z dwóch kolejnych liczebników),

- klasyfikatory nominalne i werbalne,

- fraza 一会儿 ,

- klasyfikatory - jednostki miary (公里),

- przysłówki stopnia多么,几乎,

- przysłówki temporalne一直,总是,马上,

- przysłówki modalne 终于,其实,

- przysłówki częstotliwości ,

- spójniki 虽然,而且,如果,还是,

- przyimki为,为了,被,关于 , a także frazy przyimkowe z tymi przyimkami,

- zdania porównawcze z niosące informację o wielkości różnicy między porównywanymi obiektami,

- zdania wyrażające identyczność (z konstrukcją /和 … 一样 + przymiotnik),

- konstrukcje wyrażające porównanie: „A 没有 B + przymiotnik” i „A 没有 B + 那么/这么przymiotnik”,

- czasowniki modalne,

- zasady reduplikacji czasowników dwusylabowych,

- partykuła modalna wyrażającą zmianę (po elementach nominalnych, werbalnych i zdaniach),

- partykuła aspektualna(czasownik ++ liczebnik – klasyfikator werbalny; czasownik ++ fraza temporalna +),

- zdania niosące informacje o czynności w toku z użyciem konstrukcji: 正… 呢, 在 …呢 , 正在 … 呢,

- wykrzykniki 喂,啊


Umiejętności

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:

- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić, złożyć życzenia urodzinowe, gratulacje,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny, życzenia, gratulacje,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkana osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- krótko scharakteryzować osobę, opisać jej wygląd zewnętrzny, podać cechy charakteru,

- porównać dwie osoby (wiek, wzrost, uroda),

- opisać swoją rodzinę,

- opowiedzieć o swoim hobby i pochwalić się umiejętnościami,

- przedstawić swoje atuty,

- opowiedzieć o ulubionych rozrywkach i miejscach spędzania wolnego czasu,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- zaprosić gości na urodziny,

- umówić się na spotkanie w określonym miejscu i czasie,

- przestawić plan dnia, nazywać czynności wykonywane codziennie,

- nazywać niektóre czynności wykonywane na uczelni i w miejscu pracy,

- przeprowadzić rozmowę handlową z klientem/kontrahentem,

- wypowiadać się o czynnościach mających miejsce w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- podać czas (datę, dzień tygodnia, dokładną godzinę),

- opisać dom i jego otoczenie,

- opisać pokój i inne pomieszczenie podając lokalizację znajdujących się w nim mebli i sprzętów,

- przeprowadzić rozmowę o warunkach wynajęcia pokoju/mieszkania,

- zapytać o inne osoby (znajome i nieznajome),

- zdobyć informacje o ciekawych miejscach, dobrych lokalach, itp.

- scharakteryzować przedmiot podając jego cechy,

- wymienić ulubione dyscypliny sportu,

- zamówić potrawy w restauracji,

- opowiedzieć o swoich ulubionych potrawach,

- porozmawiać o zwyczajach związanych z jedzeniem,

- zrobić zakupy na targu owocowo-warzywnym, w sklepie spożywczym i hipermarkecie, w sklepie odzieżowym i obuwniczym,

- targować się,

- złożyć skargę, reklamację,

- kupić bilet kolejowy/lotniczy,

- załatwić formalności na lotnisku,

- załatwić formalności w hotelu,

- porozmawiać z lekarzem na temat stanu zdrowia,

- porozmawiać na temat sposobów leczenia,

- zrozumieć instrukcję stosowania leków,

- podać informacje na temat pogody,

- opowiedzieć o pogodzie/klimacie w Polsce i Chinach,

- zrozumieć prostą prognozę pogody,

- scharakteryzować pory roku,

- zapytać o drogę,

- podać opis drogi uwzględniający korzystanie z komunikacji miejskiej,

- określić położenie geograficzne miejscowości,

- przedstawić plan podróży,

- opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły w danym miejscu,

- zapytać o cenę, wielkość, rozmiar,

- podać cenę,

- wyrazić stosunki ilościowe, zapytać o liczbę,

- przytoczyć cudzą wypowiedź stosując mowę zależną,

- stosując wykrzykniki wyrażać różne stany emocjonalne,

- przypomnieć komuś o czymś,

- poradzić się kogoś,

- pocieszyć kogoś,

- zachęcić kogoś do czegoś,

- wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie, zachwyt,

- zgłosić propozycję,

- zapytać o powód

- podać powód, przyczynę czegoś, wyjaśnić coś

- wyrazić ocenę,

- zapytać o czyjś pogląd i wyrazić swój pogląd na określony temat,

- dobierać materiał językowy do okoliczności,

- uwzględniać czynniki kulturowe,

- samodzielnie pisać poznane znaki chińskie,

- tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne na omawiane tematy,

- swobodnie posługiwać się chińskim alfabetem fonetycznym pinyin

- wyszukiwać w słowniku nieznane znaki (wg kluczy i wg liczby kresek).powrót do góry

Kurs B1 (90 godzin)

Wymagania wstępne: --------

Program kursu

Tematy

1. Wprowadzenie: podstawowe informacje o języku chińskim, zasady wymowy standardowej odmiany języka chińskiego, zasady stosowania pinyinu, podstawowe informacje o piśmie chińskim, zasady pisania znaków chińskich

2. Wzajemne poznanie

3. Przypadkowe spotkanie

4. Krewni i przyjaciele

5. Praca, nauka

6. Kontaktowanie się ze znajomymi

7. Moja rodzina

8. Wiek

9. Umiejętności

10. Hobby

11. Plan dnia

12. Mój pokój

13. Poruszanie się po mieście

14. Pogoda

15. Zakupy

16. Moi przyjaciele

17. Poranek

18. Na uczelni

19. W biurze

20. Czas wolny

21. W kampusie uniwersyteckim

22. W klubie karaokeZagadnienia z zakresu fonetyki

- zasady wymowy

- podstawowe zasady stosowania chińskiego alfabetu fonetycznego pinyin


Słownictwo

- ok. 500 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych


Zagadnienia gramatyczne

- szyk zdania chińskiego,

- podstawowe modele zdań: zdania z orzeczeniem czasownikowym, zdania z orzeczeniem przymiotnikowym, zdania z orzeczeniem nominalnym, konstrukcje teleskopowe, zdania egzystencjalne, zdania z serią konstrukcji werbalnych,

- zdania przeczące z i ,

- porządek elementów pełniących funkcję przydawki,

- porządek elementów pełniących funkcję okolicznika (frazy oznaczające czas i miejsce),

- pytania o rozstrzygnięcie z partykułą i ,

- pytania o uzupełnienie z zaimkami pytajnymi 谁, 哪,哪儿,什么,多少,几,怎么,怎么样,

- pytania typu A A ,V V oraz pytania z 是不是,

- pytania typu „podmiot + partykuła 呢”,

- pytania typu „+ przymiotnik”,

- pytania z frazą 好吗?,

- zdania rozkazujące (w tym zdania z 请, 别,不要),

- zdania z ,

- zdania z ,

- konstrukcja 是 … 的, podkreślająca czas, miejsce i sposób wykonania czynności,

- konstrukcja 在… 呢,

- konstrukcja要…了,

- frazy temporalne oznaczające moment w czasie (stosowane w funkcji okolicznika),

- frazy temporalne …以前, …以后, …的时候,

- frazy temporalne oznaczające przedział czasu (stosowane w funkcji komplementu temporalnego w zdaniach bez dopełnienia),

- zaimki osobowe 我,你,他,她,我们,你们,他们,她们,您

- zaimki wskazujące 这,这儿, 那, 那儿, 每,

- liczebniki 0-100

- liczebnik ,

- klasyfikatory 个,口,张,把,本,

- frazy typu liczebnik-klasyfikator oraz zaimek wskazujący-klasyfikator

- frazy typu liczebnik + klasyfikator werbalny,

- forma 一些,

- podstawowe przysłówki stopnia (很,太,非常,特别),

- przysłówki zakresu 只,都 i一起,

- podstawowe lokalizatory (里,上,下,前面,后面, 左边,右边,外边,旁边),

- frazy miejscowe (z lokalizatorami),

- spójnik łączący zaimki, rzeczowniki lub frazy rzeczownikowe,

- spójniki 因为…,所以… i 但是,

- przyimki 在,从,对,比,向,离,

- frazy przyimkowe zw funkcji okolicznika,

- konstrukcja 从… 到… stosowana w odniesieniu do czasu,

- proste porównania z ,

- czasowniki kierunkowe i,

- czasowniki modalne 会, 能, 可以,想, 要,

- partykuła strukturalna we frazie determinacyjnej,

- partykuły modalne 了,吗,呢.


Wiedza o piśmie

- podstawowe rodzaje kresek, z których zbudowane są znaki chińskie,

- kolejność stawiania kresek


Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:


- powtórzyć za lektorem wyraz lub krótką frazę poprawnie wymawiając tony,

- czytać wyrazy, zdania i krótkie teksty zapisane pinyinem,

- zapisywać pinyinem krótkie wypowiedzi,


- rozumieć i poprawnie stosować najbardziej podstawowe słownictwo (ok. 300 słów) używane w różnych sytuacjach komunikacyjnych,


- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkana osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- krótko przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- opisać swoją rodzinę,

- krótko scharakteryzować osobę, opisać jej wygląd zewnętrzny,

- porównać dwie osoby (wiek, wzrost),

- przedstawić swoje hobby i umiejętności,

- opowiedzieć o ulubionych rozrywkach i miejscach spędzania wolnego czasu,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- umówić się na spotkanie w określonym miejscu i czasie,

- w kilku prostych zdaniach przestawić plan dnia, nazwać najczęściej wykonywane czynności,

- nazwać czynności wykonywane na uczelni (przez studentów i nauczycieli) oraz w biurze,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- w kilku prostych zdaniach opisać pokój podając lokalizację znajdujących się w nim mebli, opisać klasę i biuro,

- zapytać o inne osoby (znajome i nieznajome),

- zapytać o dobre lokale,

- podać krótkie informacje na temat pogody,

- podać czas (datę, dzień tygodnia, godzinę),

- zapytać o cenę, wielkość,

- wyrazić stosunki ilościowe,

- zapytać o liczbę,

- zapytać o drogę,

- w prostych słowach wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie,

- rozpoznawać ok. 150 najczęściej spotykanych znaków chińskich,

- przepisywać znaki chińskie stawiając kreski w poprawnej kolejności,

- samodzielnie napisać wybrane znaki chińskie,

- wypełnić kwestionariusz osobowy wpisując swoje dane.


powrót do góry

Kurs B2 (90 godzin)

Wymagania wstępne: znajomość materiału realizowanego na kursie B1

Program kursu

Tematy:

1. Sport

2. W restauracji

3. W kuchni

4. Wizyta gości

5. Na targu

6. W aptece

7. Plany podróży

8. Moje książki

9. Charakterystyka osoby - wygląd zewnętrzny

10. Charakterystyka osoby - cechy charakteru

11. Na zakupach - w sklepie odzieżowym i obuwniczym

12. Na zakupach - w sklepie spożywczym i hipermarkecie

13. Mój dom – dokładny opis domu/mieszkania

14. Wynajmowanie mieszkania

15. Prace domowe - sprzątanie

16. Konflikty z sąsiadami – rozwiązywanie problemów

17. Problemy z funkcjonowaniem urządzeń, naprawy, reklamacje

18. Kuchnia polska i kuchnia chińska

19. Ulubione dania - proste przepisy kulinarne

20. Spędzanie wolnego czasu – TV

21. Spędzanie wolnego czasu - w pubie z przyjaciółmi

22. Rekreacja - poranek w parku


Zagadnienia z zakresu fonetyki

- modyfikacje tonu trzeciego,

- wymowa wyrazów oraz (modyfikacje tonów),

- wymowa wyrazów z sufiksem ,

- intonacja


Słownictwo

- ok. 500 słów używanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

- znaczenie wyrazu w kontekście


Zagadnienia gramatyczne

- szyk wyrazów w zdaniu chińskim,

- porządek elementów pełniących funkcję okolicznika (okoliczniki opisowe i nieopisowe),

- konstrukcje teleskopowe,

- zdania egzystencjalne z 有,是 i innymi czasownikami,

- zdania z serią konstrukcji werbalnych (mówiących o celu, sposobie wykonania czynności, a także o narzędziu służącym do wykonania czynności),

- zdania z dwoma dopełnieniami,

- zdania z ,

- pytania o uzupełnienie z 为什么,

- pytania typu V V ,

- pytania alternatywne z 还是,

- pytania z frazami怎么样?, 可以吗?,好吗?,行吗?

- zdania z konstrukcją 在… 呢,

- komplementy rezultatywne w postaci frazy przyimkowej,

- komplementy rezultatywne w postaci czasownika lub przymiotnika,

- komplementy kierunkowe proste,

- komplementy sposobu wyrażające ocenę i sposób wykonania czynności,

- komplementy kierunkowe odnoszące się do przedmiotu czynności,

- komplementy stopnia bez ,

- zaimki osobowe 自己, 大家,

- zaimki wskazujące 这么,那么,

- liczebniki 0-1000

- wyrażanie wielkości przybliżonych (liczebnik +) ,

- liczebniki porządkowe,

- klasyfikatory nominalne (个,口,件,张,把,本,只,双,条,层, 钟,些)i werbalne(次,下)

- klasyfikatory - jednostki miary i wagi (斤,公斤,米,克),

- klasyfikatory tymczasowe (盒、包、瓶)

- frazy 一些,一点 (stosowane po przymiotnikach lub czasownikach),

- przysłówki 一定,必须,

- przysłówki stopnia 最,更,越,特别,极,

- przysłówek zakresu一共,

- przysłówki temporalne先,才,一直,正在, 已经,就,

- przysłówek modalny 也,还,真,当然,

- przysłówki częstotliwości 再,经常,

- spójniki 然后,一边,或者,

- przyimki往,跟,给,除了,把 , a także frazy przyimkowe z tymi przyimkami,

- konstrukcja 从… 到… (stosowana w odniesieniu do czasu i przestrzeni),

- porównania z ,

- zdania wyrażające identyczność (z konstrukcją /和 … 一样),

- czasowniki modalne可能,应该,愿意,

- zasady reduplikacji czasowników jednosylabowych,

- partykuła strukturalna we frazie determinacyjnej,

- partykuła strukturalnaw komplementach sposobu,

- partykuła strukturalna ,

- fraza z ,

- partykuły modalne 了,吗,呢,吧,

- partykuła modalnaw konstrukcji: liczebnik + klasyfikator +,

- partykuła modalna wyrażającą zmianę (po elementach nominalnych i werbalnych),

- partykuła aspektualna (czasownik ++ fraza liczebnik-klasyfikator; czasownik ++ dopełnienie + + …)

- partykuły aspektualne 着,过,


Wiedza o piśmie

- sposób liczenia kresek w znakach,

- klucze,

- wyszukiwanie w słowniku nieznanych znaków (wg kluczy i liczby kresek),

- znaczenie najczęściej występujących elementów znaków.


Umiejętności

Po ukończeniu kursu jego uczestnik powinien umieć:

- przywitać się i pożegnać, podziękować, przeprosić, złożyć życzenia, gratulacje,

- zareagować na pozdrowienie, podziękowanie, przeprosiny, życzenia, gratulacje,

- pozdrowić znajomych, krótko porozmawiać ze spotkaną osobą,

- zwrócić się do osób nieznajomych w sytuacjach oficjalnych,

- przedstawić się, podając podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, narodowość, wiek, zawód, miejsce pracy lub rodzaj szkoły i kierunek studiów, adres, numer telefonu, itp.),

- zdobyć podstawowe informacje o innych osobach zadając pytania o imię i nazwisko, narodowość, wiek, miejsce pracy lub nauki, zawód, kierunek studiów, zainteresowania i umiejętności,

- przedstawić swoich krewnych i przyjaciół,

- krótko scharakteryzować osobę, opisać jej wygląd zewnętrzny, podać cechy charakteru,

- porównać dwie osoby (wiek, wzrost, uroda)

- opisać swoją rodzinę,

- opowiedzieć o swoim hobby i pochwalić się umiejętnościami,

- opowiedzieć o ulubionych rozrywkach i miejscach spędzania wolnego czasu,

- zaprosić inne osoby do udziału w imprezach kulturalnych,

- zaprosić gości na urodziny,

- umówić się na spotkanie w określonym miejscu i czasie,

- przestawić plan dnia, nazywać czynności wykonywane codziennie,

- nazywać niektóre czynności wykonywane na uczelni i w miejscu pracy,

- wypowiadać się o czynnościach mających miejsce w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,

- podać okoliczności, w jakich miała miejsce czynność (miejsce, czas, sposób wykonania),

- podać czas (datę, dzień tygodnia, godziny),

- opisać dom i jego otoczenie,

- opisać pokój i inne pomieszczenie podając lokalizację znajdujących się w nim mebli i sprzętów,

- przeprowadzić rozmowę o warunkach wynajęcia pokoju,

- zapytać o inne osoby (znajome i nieznajome),

- zdobyć informacje o dobrych lokalach,

- scharakteryzować przedmiot podając jego cechy,

- wymienić ulubione dyscypliny sportu,

- zamówić potrawy w restauracji,

- opowiedzieć o swoich ulubionych potrawach,

- porozmawiać o zwyczajach związanych z jedzeniem,

- zrobić zakupy na targu owocowo-warzywnym, w sklepie spożywczym i hipermarkecie, w sklepie odzieżowym i obuwniczym,

- targować się,

- złożyć skargę, reklamację,

- powiedzieć lekarzowi o samopoczuciu (wybrane objawy),

- zrozumieć instrukcję stosowania leków,

- podać informacje na temat pogody,

- zapytać o drogę,

- podać opis drogi uwzględniający korzystanie z komunikacji miejskiej,

- zapytać o cenę, wielkość, rozmiar,

- podać cenę,

- wyrazić stosunki ilościowe, zapytać o liczbę,

- wyrazić prośbę lub rozkaz,

- wyrazić sympatię, radość, niedowierzanie,

- zgłosić propozycję,

- zapytać o powód,

- podać powód, przyczynę czegoś, wyjaśnić coś,

- wyrazić ocenę,

- zapytać o czyjś pogląd i wyrazić swój pogląd na określony temat,

- wypełnić kwestionariusz osobowy wpisując swoje dane,

- tworzyć krótkie wypowiedzi pisemne na omawiane tematy,

- dobierać materiał językowy do okoliczności,

- uwzględniać czynniki kulturowe,

- swobodnie posługiwać się chińskim alfabetem fonetycznym pinyin

- wyszukiwać w słowniku nieznane znaki (wg kluczy i wg liczby kresek).

powrót do góry