PARTNERZYDeklaracja dostępności

Instytut Konfucjusza
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


konfucjusz.amu.edu.pl

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących,
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2020-03-30.
Data przeglądu Deklaracji dostępności 2024-03-19.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Organ nadzoru: Prorektorka ds. nauki prof. dr hab.Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Dane kontaktowe:
61 829 29 82
kongzi@amu.edu.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kierownik budynku:
mgr Anna Kołodziejczak, annan@amu.edu.pl,
tel. 61 829 1234

Opis:
Od ul. Grunwaldzkiej w pobliżu wejścia do budynku (w odległości ok. 30 m.) znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:
  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane (z poziomu 0 obok głównego wejścia),
  • budynek posiada drugie wejście od podwórza, gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione ok. 20 m od automatycznie otwieranych drzwi do windy.
  • platforma pozwalająca osobie z niepełnosprawnością skorzystać z szatni oraz bufetu.


Budynek nie posiada swojej strony internetowej. W obiekcie znajdują się różne biura oraz wydziały posiadające własne strony internetowe.
Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 12 30.

Wewnątrz segmentu ABC, siedziby Instytutu:
  • klatka schodowa posiada schody wyposażone w poręcze;
  • znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na poziomach P oraz 2;
  • znajduje się winda z komunikatem głosowym z przyciskami z alfabetem Braille’a oraz wyświetlaczem informacyjnym, która obsługuje wszystkie poziomy i części użytkowe segmentu ABC;
  • system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Wsparcia Osób z Niepelnosprawnościami UAM.

Do obiektu (w tym segment ABC) można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.